Browse
Employers / Recruiters

Athrawon Nofio syn siarad Cymraeg / Welsh Speaking Swimming Teachers - Flash LC

freedom-leisure · 30+ days ago
£15.34+ / hour
Full-time
Apply

Mae Freedom Leisure yn frwd o blaid hyrwyddo ffordd iach o fyw a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hynny.

Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio sy’n siarad Cymraeg, i ymuno â’r tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Byddwch yn rhan o’r tîm ysgolion nofio llwyddiannus, gan ddysgu un ai mewn grŵp neu wersi unigol. Bydd rhaid i chi fod yn frwd dros nofio ac addysgu gan sicrhau gwasanaeth cwsmer rhagorol bob tro. Mae’n rhaid eich bod yn gallu cyfathrebu a chyflwyno gwers nofio yn Gymraeg. Dylech fod â chymwysterau Athro Nofio Lefel 2 ond rhoddir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd mwyaf addas. Mae’r swydd yn destun gwiriad y DBS.

Rydym am weld ein gweithwyr a’n cwsmeriaid yn cael y profiad gorau posibl, felly os yw’r swydd hon i chi, cysylltwch â ni.

Achlysurol - fel a phryd i fodloni gofynion y busnes

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for enthusiastic Welsh speaking Swimming Teachers, to join our friendly and professional team. You will be part of our successful swim school team, teaching either in a group or individual lessons. You will need to have a passion for swimming and teaching ensuring that excellent customer service is being delivered at all times. You must be able to communicate and deliver a swimming lesson in Welsh. The candidate must hold a Level 2 Swimming Teacher Qualifications however the relevant full training will be provided to the most suitable candidate. This post is subject to a DBS check.

We want our employees and customers to have the best experience possible, So if this sounds like you, we want to hear from you.

Hours: Casual hours - As and when to meet the demands of the business

Requirements

Gofynion -

 • I ddysgu nofio i blant ac/neu oedolion fel rhan o raglen gwersi nofio'r Ganolfan Hamdden, yn unol â chymwysterau, hyfforddiant a phrofiad
 • Cyfathrebu â rhieni/gwarcheidwaid y plant ynghylch eu datblygiad, a rhoi cyngor ar eu dilyniant drwy'r rhaglen
 • Cynorthwyo i oruchwylio cwsmeriaid yn y pwll nofio a'r cyffiniau, gan sicrhau eu diogelwch a'u disgyblaeth
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol gydag awydd gwirioneddol i weithio'n agos gyda chwsmeriaid.
 • Y gallu i ddelio â phlant a'u rhieni
 • Byddai cymhwyster dysgu nofio Lefel 2 yn ddymunol
 • Gwiriad DBS
 • To teach swimming to children and/or adults as part of the Leisure Centre’s swimming lesson programme, according to qualification, training and experience
 • To communicate with the children’s parents/guardians concerning their development, and advise on their progression through the programme
 • To assist in the supervision of customers in the swimming pool and surrounds, ensuring their safety and discipline
 • Excellent communication skills with a genuine desire to work closely with customers.
 • An ability to deal with children and their parents
 • Level 2 swimming teaching qualification is desirable
 • DBS check


Benefits

 • Oriau gweithio hyblyg
 • Darperir hyfforddiant a datblygiad
 • Gwyliau blynyddol â thâl
 • Amgylchedd hwyliog a phrysur
 • Aelodaeth Staff Gostyngol
 • Cyfleoedd gwaith parhaol posibl
 • Cyfleoedd i adeiladu gyrfa gyffrous
 • Rôl wobrwyo sy'n cefnogi iechyd a ffitrwydd yn y gymuned

 • Flexible working hours
 • Training and development provided
 • Paid annual leave
 • Fun and busy environment
 • Discounted Staff Membership
 • Potential permanent work opportunities
 • Opportunities to build an exciting career
 • Rewarding role supporting health & fitness in the community

Cyflog: hyd at £15.34 yr awr / Salary: up to £15.34 per hour

Last updated on Jan 25, 2024

See more

About the company

More jobs like this

Analyzing

London, England

 · 

30+ days ago

Theoretical Knowledge Instructor (TKI)
Ryanair ·  Low-cost airline

Derby, England

 · 

30+ days ago

England

 · 

30+ days ago

London, England

 · 

30+ days ago

Remote

 · 

30+ days ago

Lymington, England

 · 

30+ days ago

Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your resume.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your resume. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2024 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status