Browse
Employers / Recruiters

Προϊστάμενος Υποσταθμού

mytilineos · 30+ days ago
Negotiable
Full-time
Apply

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, αναζητά για το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας του τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS: Προϊστάμενο Υποσταθμού.

Ο βασικός κορμός των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνει: την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της δραστηριότητας του τμήματος με σκοπό αφενός μεν την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το εργοστάσιο και αφετέρου δε τη διασφάλιση της συνεχούς αποτελεσματικής και αξιόπιστης λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του υποσταθμού, την τεχνική τεκμηρίωση για την ανάγκη βελτιωτικών ενεργειών και νέων έργων και την άσκηση διοίκησης προσωπικού.


Αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του υποσταθμού και την προγραμματισμένη συντήρησή του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής τροφοδότηση του αναγκαίου -για τη λειτουργία της ηλεκτρόλυσης και των υπόλοιπων παραγωγικών μονάδων του εργοστασίου- ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του υποσταθμού του εργοστασίου, παρεμβαίνοντας σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται προβλήματα με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς και ομαλούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το εργοστάσιο και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες.
 • Ευθύνεται για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοστάσιο, την επικοινωνία με αρμόδιους φορείς (ΑΔΜΗΕ, κλπ) με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας και την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
 • Εγκρίνει και ελέγχει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή, εντοπισμένων προβλημάτων κλπ) αυξάνοντας την διάρκεια λειτουργίας του υπ’ ευθύνη του εξοπλισμού.
 • Συντονίζει ή/και ελέγχει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα ή τον λοιπό εξοπλισμό με στόχο την μείωση του χρόνου μη λειτουργίας των υποστηριζόμενων μονάδων.
 • Συντάσσει και διαχειρίζεται κατόπιν εγκρίσεως τον προϋπολογισμό και τα επιχειρησιακά σχέδια της δραστηριότητάς του και παρακολουθεί την υλοποίησή τους με στόχο την αποφυγή αποκλίσεων κόστους.
 • Εγκρίνει προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις ή επενδύσεις και παρακολουθεί όλες τις φάσεις υλοποίησής τους από την σχεδίαση μέχρι την τελική εγκατάσταση, συμβάλλοντας στην οικονομική και αποδοτική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
 • Εγκρίνει τις προδιαγραφές των αναγκαίων υλικών συντήρησης (βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, κόστους κλπ), τα οποία και ελέγχει κατά την παραλαβή τους και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για βελτιστοποίηση του ύψους αποθεμάτων ανταλλακτικών με σκοπό τη μείωση του κόστους αποθεμάτων.
 • Επιλέγει και συνεργάζεται με εργοληπτικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιεί το δυναμικό τους με στόχο την πραγματοποίηση εργασιών στο βέλτιστο κόστος για την εταιρία και υπό συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας.
 • Ελέγχει το ετήσιο σχέδιο Ασφάλειας, καθορίζει τα καθήκοντα ασφάλειας του προσωπικού, φροντίζει να συντάσσονται τα απαραίτητα σχέδια πρόληψης και εποπτεύει και υλοποιεί τις ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας.
 • Θέτει του ετήσιους στόχους των υφισταμένων του σε ότι αφορά Ασφάλεια, Ποιότητα, Περιβάλλον, Παραγωγικότητα, Κόστος και Συνεχή Πρόοδο, διαμορφώνει αντίστοιχα σχέδια δράσης και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους με σκοπό τη συνολική επίτευξη και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της μονάδας.
 • Παρακινεί, καθοδηγεί, αξιολογεί αναπτύσσει περαιτέρω και εξασφαλίζει την επαρκή κατάρτιση και στελέχωση της μονάδας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.
 • Παρέχει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες στο προσωπικό της υπηρεσίας του για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων τους, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την επαγγελματική εξέλιξή του.
 • Κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει την εκπόνηση μικρής κλίμακας μελετών, σχεδίων προδιαγραφών ανταλλακτικών, κτλ της δραστηριότητάς του με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των εργασιών συντήρησης.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη προς την δραστηριότητά του ιδιαίτερα σε ότι αφορά νέα έργα με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας του εργοστασίου και τη μείωση του σχετικού κόστους.


Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση επιθυμητή
 • Εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 12 ετών και τουλάχιστον 5 σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
 • Καλή Τεχνική γνώση της διαδικασίας παραγωγής
 • Αρκετά καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με προγράμματα MS Office και applications

Last updated on Jun 30, 2023

See more

About the company

mytilineosΟ Ομίλος Μυτιληναίος είναι μια ενότητα, όπου οι βιομηχανικές δραστηριότητες ενσωματώνονται στην παραγωγή αλουμινίου, ενέργεια, πουλίτρια, δίοδοι ρεύματος και υπηρεσίες εμπορίου και μεταφοράς. Πρωτοπορεί με την προσέγγισή του προς την ποιότητα, την περιβαλλοντική και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Recently posted jobs

Analyzing

Athens

 · 

30+ days ago

Milan, Lombardy

 · 

30+ days ago

Marousi

 · 

30+ days ago

More jobs like this

Analyzing
Production Supervisor
M
manpowergroup-greece-1

 · 

30+ days ago

Προϊστάμενος Υποσταθμού
mytilineos ·  Βιομηχανική παραγωγή, ενέργεια, υπηρεσίες

Agios Nikolaos

 · 

30+ days ago

Developed by Blake and Linh in the US and Vietnam.
We're interested in hearing what you like and don't like! Live chat with our founder or join our Discord
Changelog
🚀 LaunchpadNov 27
Create a site and sell services based on your CV.
🔥 Job search dashboardNov 13
Revamped job search UI with a sortable grid, live filtering, bookmarks, and application tracking.
🫡 Cover letter instructionsSep 27
New Studio settings give you control over AI output.
✨ Cover Letter StudioAug 9
Automatically generate cover letters for any job.
🎯 Suggested filtersAug 6
Copilot suggests additional filters above the results.
⚡️ Quick applicationsAug 2
Apply to jobs using info from your CV. Initial coverage of ~200k jobs in Spain, Germany, Austria, Switzerland, France, and the Netherlands.
🧠 Job AnalysisJul 12
Have Copilot read job descriptions and extract out key info you want to know. Click "Analyze All" to try it out. Click on the Copilot's gear icon to customize the prompt.
© 2023 RemoteAmbitionAffiliate · Privacy · Terms · Sitemap · Status